Thông báo khoa
 
 
 
 
 
 
     

    Nhằm thiết thực chào mừng tháng thanh niên và kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm như: Kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2019) và 133 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2019). Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; góp phần tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho sinh viên.